Inloggen

Algemene Voorwaarden R&S Productfotografie

Vennootschap onder firma R&S Productfotografie (hierna: R&S Productfotografie) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75999110 en is gevestigd aan Leemansweg 29E (6827BX) te Arnhem.

Download algemene voorwaarden (PDF)

 

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Dienstverlener: De Dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

5. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die R&S Productfotografie heeft aangesteld, projecten aan R&S Productfotografie heeft verleend voor Diensten die door R&S Productfotografie worden uitgevoerd, of waaraan R&S Productfotografie een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door R&S Productfotografie.

7. Diensten: de Diensten die R&S Productfotografie aanbiedt, is het fotograferen van producten van Opdrachtgever.

8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en R&S Productfotografie, alsmede voorstellen van R&S Productfotografie voor Diensten die door R&S Productfotografie aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door R&S Productfotografie waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van R&S Productfotografie, elke Overeenkomst tussen R&S Productfotografie en Opdrachtgever en op elke dienst die door R&S Productfotografie wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal R&S Productfotografie aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met R&S Productfotografie is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Alle door R&S Productfotografie gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. R&S Productfotografie is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft R&S Productfotografie het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor R&S Productfotografie gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van R&S Productfotografie zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 - Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van R&S Productfotografie heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan R&S Productfotografie te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. R&S Productfotografie is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4. Elke Overeenkomst die met R&S Productfotografie wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan R&S Productfotografie wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met R&S Productfotografie is verbonden.

5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij R&S Productfotografie met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 - Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de snelheid waarmee de foto's gemaakt kunnen worden

2. Zowel Opdrachtgever als R&S Productfotografie kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover R&S Productfotografie ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van R&S Productfotografie tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van R&S Productfotografie is hierbij leidend.

5. Zowel Opdrachtgever als R&S Productfotografie kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is R&S Productfotografie nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

6. Reeds geplande afspraken kunnen slechts kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de aanvangsdatum. Annulering binnen deze periode heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden.

7. Indien wegens slechte weersomstandigheden of overmacht van R&S Productfotografie de afspraak niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. R&S Productfotografie zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. R&S Productfotografie staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan R&S Productfotografie de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door R&S Productfotografie aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. R&S Productfotografie heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is R&S Productfotografie niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor R&S Productfotografie, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. R&S Productfotografie is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt R&S Productfotografie Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is R&S Productfotografie aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door R&S Productfotografie of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft R&S Productfotografie recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van R&S Productfotografie, en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van R&S Productfotografie.

9.  Opdrachtgever ontvangt de foto's nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door R&S Productfotografie verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat R&S Productfotografie niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto's te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. R&S Productfotografie is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is R&S Productfotografie verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door R&S Productfotografie voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. R&S Productfotografie kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is R&S Productfotografie gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan R&S Productfotografie.

4. Indien Opdrachtgever een locatie verzorgt, dan wel haar eigen (bedrijfs)ruimte ter beschikking stelt aan R&S Productfotografie, dient de ruimte te voldoen aan de door R&S Productfotografie gestelde eisen.

 

Artikel 8 - Verzending producten door Opdrachtgever

1. Opdrachtgever kan ten behoeve van de fotografiediensten van R&S Productfotografie producten opsturen die Opdrachtgeven gefotografeerd wenst te hebben.

2. Opdrachtgever verbindt zich jegens R&S Productfotografie om de te leveren producten behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de geleverde producten geen schade bevatten. R&S Productfotografie heeft het recht producten te retourneren zonder verlenen van de fotografiediensten wanneer het desbetreffende product gebruikssporen of schade bevat.

4. Opdrachtgever zal de producten voor eigen rekening en risico verzenden naar het adres van R&S Productfotografie.

 

Artikel 9 - Bewaarneming en verzending producten door R&S Productfotografie

1. R&S Productfotografie verbindt zich de producten als een goed bewaarder te zullen beheren, voor de bewaring en het behoud daarvan als een goed bewaarder te zullen zorgen, deze ordelijk en overzichtelijk op te bergen. R&S Productfotografie zal de producten verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal, en de premie daarvan tijdig te betalen.

2. Indien Opdrachtgever instructies heeft gegeven met betrekking tot de bewaring van producten, zal R&S Productfotografie deze instructies opvolgen.

3. R&S Productfotografie staat ervoor in dat de producten (in verband met de kwestbaarheid van het materiaal) worden opgeslagen in een daartoe geschikte ruimte. Dat wil zeggen: een ruimte met de juiste temperatuur en vochtbalans in het geval van producten die onderhevig zijn aan bederf.

4. Opdrachtgever blijft tijdens de bewaargevingsperiode te allen tijde eigenaar van de in bewaring gegeven producten.

5. R&S Productfotografie is gehouden eventuele schade, verlies of diefstal van de in bewaring gegeven producten, van iedere aard, onmiddellijk na vaststelling aan Opdrachtgever te melden.

6. Na het verrichten van fotografiediensten, zal R&S Productfotografie de producten retourneren naar Opdrachtgever. R&S Productfotografie verbindt zich jegens Opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

7. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

8. Indien de producten worden bezorgd door R&S Productfotografie of een externe vervoerder is R&S Productfotografie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. De producten van Opdrachtgever zullen door R&S Productfotografie retour worden gestuurd naar Opdrachtgever. Wanneer Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de producten niet retour wenst, heeft R&S Productfotografie het recht de product(en) te vernietigen.

10. R&S Productfotografie heeft het recht om de door Opdrachtgever terbeschikkinggestelde producten, onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van R&S Productfotografie. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal R&S Productfotografie zich inspannen om de producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Opdrachtgever.

11. De kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het langer onder zich houden van de terbeschikkinggestelde producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan R&S Productfotografie worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 10 - Fotografie

1. De uitvoering van de fotografie werkzaamheden is inclusief het bewerken van foto's, tenzij anders overeengekomen.

2. Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van R&S Productfotografie. R&S Productfotografie is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.

3. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst R&S Productfotografie genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of het aantal foto’s dient te verhogen of indien achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hiervoor extra kosten gerekend worden. R&S Productfotografie zal Opdrachtgever hiervan tijdig  op de hoogte stellen.

4. R&S Productfotografie kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van  R&S Productfotografie een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.

5. Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij R&S Productfotografie, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door R&S Productfotografie bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van R&S Productfotografie is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

6. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van R&S Productfotografie waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.  

7. Opdrachtgever kan slechts de door R&S Productfotografie goedgekeurde en bewerkte foto's ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op 'ruwe', onbeperkte foto's.

 

Artikel 11 - Oplevering

1. De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum, tenzij expliciet anders overeengekomen. R&S Productfotografie zal de te ontwikkelen fotoreportage opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.

2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is R&S Productfotografie gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (haar) goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

3. R&S Productfotografie spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

4. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd.

5. R&S Productfotografie heeft het recht om alle door hem opgeleverde Werken te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

6. Indien R&S Productfotografie gegevens, materialen of instructies nodig heeft van Opdrachtgever die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat Opdrachtgever deze aan R&S Productfotografie heeft verstrekt.

 

Artikel 12 - Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. R&S Productfotografie is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van R&S Productfotografie, R&S Productfotografie een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 13 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. R&S Productfotografie voert zijn dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt door middel van overboeking op een door R&S Productfotografie aangewezen bankrekening,  met iDeal of PayPal, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is R&S Productfotografie gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door R&S Productfotografie ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. R&S Productfotografie is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van R&S Productfotografie.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14 - Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal R&S Productfotografie zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien R&S Productfotografie meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 15 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. R&S Productfotografie gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal R&S Productfotografie de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan [email protected].

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van R&S Productfotografie verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever R&S Productfotografie tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien R&S Productfotografie op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 - Opschorting en ontbinding

1. R&S Productfotografie heeft het recht om de ontvangen of door zijn gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor R&S Productfotografie gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. R&S Productfotografie is bevoegd de nakoming van de op zijn rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. R&S Productfotografie is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om R&S Productfotografie te vergoeden voor elk financieel verlies dat R&S Productfotografie lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 17 - Overmacht

1. R&S Productfotografie is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van R&S Productfotografie wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van R&S Productfotografie, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan R&S Productfotografie zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) R&S Productfotografie of door hem ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van R&S Productfotografie buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. R&S Productfotografie is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 18 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van R&S Productfotografie alleen geacht te bestaan indien R&S Productfotografie dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van R&S Productfotografie, is R&S Productfotografie uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever R&S Productfotografie binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en R&S Productfotografie deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat R&S Productfotografie in staat is om adequaat te reageren.  

3. Indien het verrichten van Diensten door R&S Productfotografie leidt tot aansprakelijkheid van R&S Productfotografie, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens R&S Productfotografie. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. R&S Productfotografie sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. R&S Productfotografie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

5. Opdrachtgever vrijwaart R&S Productfotografie voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door R&S Productfotografie geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van R&S Productfotografie.

6. R&S Productfotografie is niet aansprakelijk voor schade aan het geleverde product van Opdrachtgever.

7. R&S Productfotografie is nooit aansprakelijk voor fouten, indien Opdrachtgever op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

8. R&S Productfotografie is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van producten tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens R&S Productfotografie, Opdrachtgever of derden.

9. R&S Productfotografie staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens R&S Productfotografie verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van R&S Productfotografie vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij R&S Productfotografie binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van R&S Productfotografie.

 

Artikel 19 - Geheimhouding

1. R&S Productfotografie en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan R&S Productfotografie bekend gemaakt is en/of op andere wijze door R&S Productfotografie is verkregen.

2. R&S Productfotografie betracht steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien R&S Productfotografie op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en R&S Productfotografie zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is R&S Productfotografie niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door R&S Productfotografie aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van R&S Productfotografie vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal R&S Productfotografie vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van R&S Productfotografie is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen R&S Productfotografie en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van R&S Productfotografie waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto's berusten uitsluitend bij R&S Productfotografie en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voornoemde zaken c.q. werken van R&S Productfotografie worden overgedragen aan Opdrachtgever, is R&S Productfotografie gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van R&S Productfotografie rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van R&S Productfotografie. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door R&S Productfotografie opgeleverde zaken, dient R&S Productfotografie expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. R&S Productfotografie behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.

5. Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van R&S Productfotografie rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van R&S Productfotografie wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

6. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 21 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan R&S Productfotografie verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan R&S Productfotografie zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Opdrachtgever vrijwaart R&S Productfotografie van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart R&S Productfotografie voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtgever vrijwaart R&S Productfotografie voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan R&S Productfotografie verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 - Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van R&S Productfotografie of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil R&S Productfotografie de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. R&S Productfotografie zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 - Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen R&S Productfotografie en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. R&S Productfotografie heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen R&S Productfotografie en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Arnhem, 4 maart 2021

In no-time prachtige productfoto's

Laten we beginnen